ખેતીની જમીનમાં બોજા સાથે પણ મળી શકશે બિનખેતીની પરવાનગી

ઓનલાઇન બિનખેતી પરવાનગી તથા ખેડૂત ખાતેદાર ખરાઇની કાર્યપદ્ધતિમાં કરાયો સુધારો
અમદાવાદ, તા.7: (ફૂલછાબ ન્યૂઝ) રાજ્યમાં મહેસૂલી સેવાઓ વધુ ઝડપી, સરળ અને પારદર્શક બને તે માટે રાજ્યસરકારે ઓનલાઇન બિનખેતી પરવાનગી તથા ખેડૂત ખાતેદાર ખરાઇની કાર્યપદ્ધતિમાં સુધારો કર્યો છે. જેમાં ખેતીની જમીનમાં બોજા સાથે પણ બિનખેતીની પરવાનગી
આપવાનો મહત્ત્વનો નિર્ણય લેવાયો છે. આ કાર્યપદ્ધતિમાં સુધારો કરતા અરજદારને ઇન્ટિમેશન લેટરની સાથે એનએ પરવાનગીની પ્રોવિઝનલ મંજૂરી અંગને પત્ર પણ ઇ-મેઇલ દ્વારા મોકલવામાં આવશે.  બીનખેતીની કાર્યપદ્ધતિમાં બોજા સાથે બિનખેતી પરવાનગી આપવા લેવામાં આવેલા નિર્ણય અંગે માહિતી આપતા મહેસૂલ પ્રધાન કૌશિકભાઇ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, અત્યારે જમીનની વિવિધ પરવાનગી, હેતુફેર, સત્તાપ્રકાર ફેરની અરજીઓનો નિર્ણય કરતી વખતે જો જમીન પર મંડળી/બેંકનો બોજો બાકી હોય તો આવી પરવાનગીઓ આપવામાં આવતી નથી. વાસ્તવમાં આવી પરવાનગીઓથી મિલકતનું હસ્તાંતરણ થતું ન હોઈ અને માત્ર ઉપયોગનો હેતુ/સત્તા પ્રકાર જ બદલાતો હોઈ અને અન્ય કોઈ નિયમોનો હુકમોનો ભંગ ન થતો હોય તો જમીન પર સરકારી લેણાં અંગે કે બાકી મહેસૂલ અંગે બોજો નોંધાયેલો ન હોય, માત્ર જમીન પર મંડળી/બેંકનો બોજો બાકી હોય તેવા કિસ્સાઓમાં અરજદારની માલિકીની જમીનમાં બોજો નોંધાયેલો હોય તો પણ હુકમમાં ઉલ્લેખ કરીને બોજા સહિત બીનખેતી પરવાનગી આપવામાં આવશે.
મહેસૂલપ્રધાને ઉમેર્યું કે, આવા કિસ્સાઓમાં નાણાંકીય સંસ્થાઓનું હિત જળવાય તે હેતુથી બોજા સાથેની બીનખેતી/િપ્રમિયમની પરવાનગી મળેલી હોય તો આવી મિલકત વેચાણ, બક્ષિસ, ભેટ, વસિયત, બાનાખત, ગીરો કે અન્ય કોઇ પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે તબદીલીની નોંધો પ્રમાણિત ન થાય તે ચોકસાઇ રાખવામાં આવશે તથા આ અંગેની નોંધ હક્કપત્રકમાં પણ કરવામાં આવશે. વધુમાં, આવા કિસ્સાઓમાં ગા.ન.નં.7/12 પરથી પ્રોપર્ટી કાર્ડ બનાવવામાં આવે અને જો 7/12માં બોજો નોંધાયેલો હોય તો તે પ્રોપર્ટી કાર્ડની વિગતોમાં તબદીલ થશે. બોજા સાથે આવી પરવાનગી આપવામાં આવે ત્યારે બોજો આપનાર સંસ્થા/બેંકને આવા હુકમથી ઇ-મેઇલથી અને લેખિતમાં જાણ કરવામાં આવશે.
તેઓએ વધુમાં કહ્યું હતું કે, જમીન અંગેની વિવિધ પરવાનગી મેળવવાની અરજી મંજૂર કરવાની કાર્યવાહી દરમિયાન જરૂરિયાતના કિસ્સામાં અરજદાર ખેડૂત ખાતેદાર છે કે કેમ? તે અંગેની ખરાઈ કરવાની રહે છે. આ કાર્યપદ્ધતિમાં સુધારો કરતા હવેથી, ઓનલાઇન અરજી કરતી વેળાએ અરજદારે જુદા જુદા સમયે ધારણ કરેલી જમીનની વિગતો દાખલ કરવાની રહેશે. સમગ્ર રાજ્યના હક્કપત્રકોનો ડેટા વેબ પોર્ટલ પર ઓનલાઇન ઉપલબ્ધ થવાથી હવેથી અરજદારે દાખલ કરેલી વિગતોની મહેસૂલી અધિકારીઓ વેબ પોર્ટલ પર ઓનલાઇન ચકાસણી કરશે. જેથી ખેડૂત ખાતેદાર ખરાઈ કરવામાં ઝડપ આવશે અને બિનજરૂરી વિલંબ ટાળી શકાશે.

© 2020 Saurashtra Trust

Developed & Maintain by Webpioneer